Print Page | Close Window

Các chiều đại Trung Quốc

Printed From: Cho thuoc 24h
Category: Thông tin tổng hợp
Forum Name: Kiến thức lịch sử
Forum Discription: Các kiến thúc về lịch sử Việt nam và các nước trên thế giới
URL: http://www.chothuoc24h.com/forums/forum_posts.asp?TID=839
Printed Date: 17 tháng một 2022 at 17:03


Topic: Các chiều đại Trung Quốc
Posted By: DBF
Subject: Các chiều đại Trung Quốc
Date Posted: 28 tháng năm 2008 at 20:08
CỔ ĐẠI
Tam Hoàng Ngũ Đế
Nhà Hạ 2205–1767 TCN
Nhà Thương 1766–1122 TCN
Nhà Chu 1122–256 TCN
  Nhà Tây Chu
  Nhà Đông Chu
    Xuân Thu
    Chiến Quốc
ĐẾ QUỐC
Nhà Tần 221 TCN –206 TCN
Nhà Hán 206 TCN–220 CN
  Nhà Tây Hán
  Nhà Tân
  Nhà Đông Hán
Tam Quốc 220–280
  Ngụy, Thục & Ngô
Nhà Tấn 265–420
  Nhà Tây Tấn
  Nhà Đông Tấn Ngũ Hồ thập lục quốc
304–439
Nam Bắc Triều 420–589
Nhà Tùy 581–619
Nhà Đường 618–907
  (Nhà Vũ Chu 690–705)
Ngũ Đại Thập Quốc
907–960 Nhà Liêu 907–1125
 
Nhà Tống 960–1279 
  Nhà Bắc Tống  Nhà Tây Hạ
  Nhà Nam Tống Nhà Kim 
Nhà Nguyên 1271–1368
Nhà Minh 1368–1644
Nhà Thanh 1644–1911
HIỆN ĐẠI
Trung Hoa Dân Quốc 1912–1949
Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa
1949–ngày nay Trung Hoa Dân Quốc
(tại Đài Loan)
1945-ngày nay
 
 
 
 
CỔ ĐẠI
http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Tam Hoàng Ngũ Đế
http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Nhà Hạ 2205–1767 TCN
http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Nhà Thương 1766–1122 TCN
http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Nhà Chu 1122–256 TCN
  http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Nhà Tây Chu
  http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Nhà Đông Chu
    http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Xuân Thu
    http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Chiến Quốc
ĐẾ QUỐC
http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Nhà Tần 221 TCN –206 TCN
http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Nhà Hán 206 TCN–220 CN
  http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Nhà Tây Hán
  http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Nhà Tân
  http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Nhà Đông Hán
http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Tam Quốc 220–280
  http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Ngụy , http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Thục & http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Ngô
http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Nhà Tấn 265–420
  http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Nhà Tây Tấn
  http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Nhà Đông Tấn http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Ngũ Hồ thập lục quốc
304–439
http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Nam Bắc Triều 420–589
http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Nhà Tùy 581–619
http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Nhà Đường 618–907
  ( http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Nhà Vũ Chu 690–705)
http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Ngũ Đại Thập Quốc
907–960
http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Nhà Liêu 907–1125
http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Nhà Tống 960–1279
  http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Nhà Bắc Tống http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Nhà Tây Hạ
  http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Nhà Nam Tống http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Nhà Kim
http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Nhà Nguyên 1271–1368
Nhà Minh 1368–1644
http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Nhà Thanh 1644–1911
HIỆN ĐẠI
http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Trung Hoa Dân Quốc 1912–1949
http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa

1949–ngày nay

http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Trung Hoa Dân Quốc
(tại http://www.sieuhotro.com/forums/edit_post_form.asp?PID=1162&PN=1 - Đài Loan )
1945-ngày nay

 
 Print Page | Close Window