Đăng ký   |   Đăng nhập   |   Hướng dẫn đăng sản phẩm
    Danh mục
PARETOC - KIT
PARETOC - KIT
Tên thuốc: PARETOC - KIT
Thuộc loại: Dạ dày
PARETOC - KITPARETOC - KIT Viđiều trị viêm loét dạ dày cấp và mãn tĩnh, loét dạ dày hành tá tràng...    PARETOC - KIT
THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM

Mô tả:

Viªn Rabeprazole :

Viªn nÐn trßn bao tan trong ruét mµu cam

Viªn Tinidazole      :

Viªn nÐn dµi bao phim mµu tr¾ng.

Viªn Clarithromycin:

Viªn nÐn dµi bao phim mµu cam.

Thành phần:
 

Mçi kit thuèc chøa :

2 viªn nÐn Tinidazole 500mg

2 viªn nÐn Clarithromycin 250mg

2 viªn nÐn Rabeprazole 20mg

T¸ d­îc võa ®ñ.

Nhóm dược lý:

        DiÖt trõ: H.pylori

Chỉ định:

  PARETOC KIT  được chØ ®Þnh bÖnh

viªm d¹ dµy cÊp vµ m·n tÝnh,loét dạ dày hành tá tràng có nhiễm khuẩn
Helicobacter pylori.

Liều lượng và cách dùng:

* Mçi vØ PARETOC KIT cã chøa

- 2 viªn Tinidazole(500mg),

- 2 viªn Clarithromycin(250mg)

- 2 viªn Rabeprazole(20mg).

* Mỗi vỉ được sử dụng cho 1 ngày điều trị:

Buæi s¸ng uèng

1 viªn Rabeprazole + 1 viªn Tinidazole

+ 1 viªn Clarithromycin.

 Buæi tèi uèng như­ buæi s¸ng.

* LiÒu khuyÕn c¸o cho mét ®ît ®iÒu trÞ lµ 7 ngµy.

Kh«ng nhai hoÆc nghiÒn nhá viªn thuèc Rabeprazole.

Nªn uèng tr­íc b÷a ¨n tõ 30 ®Õn 60 phót.

Chống chỉ định:

MÉn c¶m víi bÊt cø thµnh phÇn nµo cña thuèc

Lưu ý và cảnh báo khi dùng thuốc:

Trong qu¸ tr×nh sö dông thuèc kh«ng:

- Sö dông ®å uèng cã cån v× sÏ lµm t¨ng nguy c¬ bÞ

c¸c ph¶n øng phô kiÓu disulfiram.

- Kh«ng nªn dïng cho phô n÷ cã thai ngo¹i trõ trong

c¸c tr­êng hîp kh«ng cã gi¶i ph¸p kh¸c. 

Tương tác với thuốc khác:

- Theophylline: Sö dông Clarithromycin cho bÖnh nh©n

®ang dïng Theophylline cã thÓ lµm t¨ng nång ®é Theophylline

trong m¸u.

- Carbamazepin: khi sö dông víi Clarithromycin sÏ lµm

t¨ng nång ®é huyÕt t­¬ng  Carbamazepine

- Warfarin : Sö dông Clarithromycin cho bÖnh nh©n ®ang dïng

Warfarin cã thÓ lµm t¨ng hiÖu qu¶ cña Warfarin.

- Digoxin : Cã thÓ lµm t¨ng hiÖu qu¶ cña Digoxin khi dïng

chung víi Clarithromycin.

Rượu: Tr¸nh sö dông rượu khi uèng thuèc. 

Sö dông cho phô n÷ cã thai và cho con

Phô n÷ cã thai : Chưa cã nghiªn cøu thÝch hîp vµ cã kiÓm so¸t

tèt ë người mang thai. V× vËy chØ dïng  PARETOC KIT khi thÊy

 thËt cÇn thiÕt.

Thêi k× cho con bó : Tèt nhÊt lµ kh«ng dïng PARETOC KIT trong

thêi k× cho con bó, trõ khi thÊy thËt cÇn thiÕt.

Tác dụng phụ:

Thuèc ®­îc dung n¹p tèt. C¸c t¸c dông phô kh«ng mong muèn

bao gåm buån n«n, n«n, tiªu ch¶y vµ ®au bông. C¸c t¸c dông

 phô hiÕm khi x¶y ra gåm: ®au ®Çu, mÈn da, vÞ kim lo¹i(thay ®æi

 vÞ gi¸c), ®«i khi viªm l­ìi, viªm mÖng, mÒ ®ay, ph¸t ban.

Sử dụng quá liều:

Chưa cã kinh nghiÖm vÒ sö dông qu¸ liÒu ë ng­ưêi. Trong mäi

tr­êng hîp qu¸ liÒu, cÇn ®iÒu trÞ triÖu chøng vµ ®iÒu trÞ hç trî.

Mçi chÊt ch­a hÊp thu cÇn kÐo khái èng tiªu ho¸ vµ cÇn theo

dâi bÖnh nh©n cÈn thËn

Bảo quản:

N¬i kh« m¸t, tr¸nh ¸nh n¾ng trùc tiÕp.

Đóng gói:

Mçi kit chøa : 2 viªn Rabeprazole, 2 viªn

Tinidazole, 2 viªn Clarithromycin.

Mçi vØ gåm 1 kit. Hép chøa 7 kit. 

Hạn dùng:

3 n¨m kÓ tõ ngµy s¶n xuÊt.

Tiêu chuẩn:

Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẤT VIỆT
Địa chỉ : Số 24 ngõ 52 phố Quan Nhân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
ĐT      : 04 6285 2458/ 3858 9589

Email      : datvietpharma@fpt.vn 

Website: www.duocphamdatviet.com

Các loại khác:
1. TRÀ DÂY THẢO MỘC || 2. Fucoidan || 3. Forever LH || 4. Thanh Vị Khanh || 5. Tamada || 6. PARETOC - KIT || 7. VỊ KHANG LINH-TANA || 8. Anvigest || 9. Cimetidin || 10. ZEP-20 || 11. Tarvikit || 12. Dưỡng vi tán || 13. Biocurmin || 14. Trimafort || 15. Vị linh đan || 16. Barole 20 || 17. Renozax || 18. Ampelop || 19. Livpota || 20. Ybio gastra || 21. BIVILANS || 22. Melakit || 23. GASTROPIN || 24. NOVAGAST || 25. Lanvido || 26. Ladolugel || 27. pms - Moprazol || 28. LANSOPRAZOL 30mg || 29. Alumina || 30. Carbogast || 31. Cimetidin || 32. Lansoprazole || 33. CIMETIDIN 300mg || 34. Biviantac || 35. MEYERAZOL || 36. Lantasim || 37. CIMETAZIN || 38. Milanmac-kit || 39. Omeprazol || 40. Omeprazol || 41. Oracap || 42. Donamkit || 43. Smecphap || 44. Tismet
Danh sách các thuốc khác
   |    thuoc nam chua soi than    |    Tiểu đường    |    Viêm gan    |    Cây thuốc nam    |    Bảo Kỳ Nam thuốc nam    |    Thẩm mỹ viện Hoa Kỳ    |   
- Các thông tin về thuốc trên chothuoc24h chỉ mang tính chất tham khảo, Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chothuoc24h - Mang đến cho bạn SỨC KHỎE – HẠNH PHÚC – THÀNH CÔNG
- Giấy phép số: 32/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và truyền thông
- Email:QuangCao@ChoThuoc24h.Com, info@ChoThuoc24H.Net, ChoThuoc24h